Nadzór budowlany i inspektor budowlany. Wiedza w pigułce

Inspektor budowlany, zwany inaczej inspektorem nadzoru, to osoba, która ponosi odpowiedzialność za kontrolę nad pracami budowlanymi z ramienia konkretnego projektu na każdym z poziomów w jego realizacji. Zachowanie tego typu nadzoru wymaga posiadania kwalifikacji budowlanych w jednej z dziedzin; architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, organizacja budowy, lub instalacji. Koncesje te można uzyskać przez zaliczenie egzaminu, a rozpiętość materiału, który test obejmuje związany jest przede wszystkim z obowiązującymi normami prawnymi, regulującymi działalność budowlaną. Inspektor budowlany zabiera się za zagadnienia kontrolne i nadzorcze na rzecz osoby będącej inwestorem projektu. Jego obowiązkiem jest koncepcja stanu rzeczywistego prac budowlanych z koncepcjami, zawartymi wewnątrz projektu przedsięwzięcia, a także ich kompatybilność z obowiązującymi normami prawnymi i ogólnie przyjętymi wzorcami dot. jakości.

Plac budowy

Kryterium zawodu

Pierwszorzędnym i głównym kryterium, stawianym przed osobą zainteresowaną pracą w charakterze inspektora budowlanego jest obowiązek ukończenia szkoły wyższej, uzyskanego na jednym z kierunków: architektonicznym lub budowlanym. Jednak równie ważne jest doświadczenie i praktyka w pracy budowlanej, którymi dany kandydat dysponuje – oficjalnie do momentu uzyskania uprawnień budowlanych jest obowiązkowe minimum dwa lata doświadczenia zawodowego. Kandydat aplikujący na pozycję inspektora budowlanego musi posiadać dokumenty potwierdzające dysponowaniem uprawnień wypunktowanych w generalnym deskryptorze zawodu.
Jeśli potrzebujesz doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego, skontaktuj się z inż. Markiem Świtlickim – absolwentem Politechniki Gdańskiej, wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych, który od wielu lat świadczy usługi projektowe i eksperckie.

Warunki pracy

Miejscem aktywności inspektora budowlanego jest area, na której realizowane jest określony zamysł budowlany, którego tok kontrolować i monitorować ma inspektor. Osoba będąca na tym stanowisku bada stan rzeczywisty wszystkich poziomów prac i przyczyn z nimi powiązanych – zaczynając od gatunku i rodzaju używanych tworzyw i materiałów, przez kształtowanie miejsca pracy, na harmonijności efektów prac z założonym konceptem kończąc.

Inspektor budowlany jest najmowany przez inwestorów konceptów budowlanych.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie inspektora budowlanego można nakreślić na średnim poziomie 3200 złotych brutto w skali miesiąca i mogą być zróżnicowane, zależnie od charakteru i wielkości przedsięwzięcia

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

W przypadku budowania domu jednorodzinnego mamy do czynienia tylko z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego (PINB). Jest to wynikiem tego, że posiada on ustawowo przyznaną mu bardzo rozległą wiedzę i fachowość.

PINB jest jednostką pierwszej instancji, we wszystkich zdarzeniach z dziedziny nadzoru budowlanego, które nie zostały jasno zabronione dla pozostałych organów. Zajmuje się  administracją w sferze  budownictwa na terenie powiatu.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest instytucją wyższego stopnia w porównaniu do PINB.

Do atrybutów WINB jako organu pierwszorzędnej instancji zaliczają zadania i gestie określone w art. 83 ust. 1 ustawy prawo budowlane, na przykład umiejscwianie na terenie morskich wód wewnętrznych czy lotnisk cywilnych razem z przedmiotami i urządzeniami.